NY

Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Partnere

CRISP består av industri-, forsknings- og andre partnere.

Publisert 12.05.2016 - Oppdatert 12.05.2016

Industripartnere 

Simrad. Som en del av Kongsberg Maritime AS, er Simrad en ledende leverandør av akustiske systemer for fiskeleting, fangstidentifikasjon og redskapsovervåkning. Selskapet har en sterk tradisjon for innovasjon og forskning, og har et langvarig samarbeid med Havforskningsinstituttet i å utvikle akustiske instrumenter, for eksempel ekkolodd som identifiserer fiskens størrelse og art. Kongsberg Maritime har også datterselskaper som produserer undervannskameraer, bunnprofileringsutstyr, undervanns telemetri-og  posisjoneringssystemer og undervannstranspondere. Det største bidraget til CRISP er spisskompetanse innen akustikk, elektronikk og instrumentering.
 
Scantrol AS har utviklet en unik teknologi, Deep Vision, for å ta høykvalitetsbilder av fisk inne i trålen. Bildene kan brukes til elektronisk identifikasjon av arter og til å måle lengde på fisken. På sikt er planene å kombinere dette med en mekanisme for å slippe ut uønsket fangst under fiske. Samarbeid med de øvrige industripartnerne i CRISP er nyttig for å tilpasse Deep Vision til ulike tråldesign og ulike bruksområder.

Egersund Group AS er en ledende produsent av pelagiske tråler og tråldører. De produserer også nøter for det norske og nordiske markedet. Selskapet har omfattende praktisk erfaring med utformingen av trål, tråldører og not som er viktig for senteret. Egersund Group vil ha nytte av et nært samarbeid med produsenter av  fiskeriinstrumentering og forskingsmiljøer som har kunnskaper om fiskens atferd under fangstrprosessen, inkludert tilgang til moderne forskningsfartøy.

Nergård-konsernet er en av de største norske sjømateksportørene. Selskapet fokuserer på å opprettholde lokale tradisjoner og lokalsamfunn gjennom høsting avhavets verdifulle ressurser som eksporteres til resten av verden. Nergård har gjort store investeringer i hvitfiskfartøyer og kvoter. Gjennom hele produksjonskjeden er fokus på å ta vare på kvalitetskrav om bord, under landing, produksjon, prosessering og transport - hele veien fram til kunden.

Forskningspartnere

Havforskningsinstituttet har relevant FoU-kompetanse innen fiskeriakustikk, fiskeatferd, redskapsdesign og håndtering av fiskeredskaper, fangst og mellomlagring av levende fisk, fiskevelferd og selektivitet av fiskeredskaper. Havforskningsinstituttet har også infrastruktur for kontrollerte eksperimenter på sine forskningsstasjoner i Austevoll og Matre og om bord i sine tre store forskningsfartøyer.

Nofima AS besitter kompetanse på håndtering, lagring og fôring levende torsk, fiskevelferd og restitusjon, sensorisk og teknologisk kvalitet av fisk og fiskeprodukter, vurdere kvalitetsaspekter hos fisk fanget med ulike fiskemetoder, og økonomisk kompetanse til å vurdere samfunnsøkonomiske konsekvenser av endringer i fangstmønster.

Universitetet i Bergen har relevant kompetanse i generell fiskeribiologi  og eksperimentell biologi, fiskeatferd, fiskeriakustikk og fangstteknologi. Institutt for biologi (BIO) har i løpet av de siste seks årene ledet en nordisk forskerskole i fiskeri- og marinbiologi, NMA (Nordic Marine Academy). UiB har også utmerkede eksperimentelle marine forskningsfasiliteter og en marinbiologisk stasjon i tillegg til felles forskningsfartøyer med Havforskningsinstituttet.

Universitetet i Tromsø, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), har et særlig ansvar for utvikling av kompetanse innen biologisk oseanografi, fiskeribiologi, fiskeriforvaltning og ledelse. BFE har systematisk utviklet kompetanse, lokaler og utstyr nært knyttet til marin og fiskeribiologi og foredling, herunder fangstredskaper.

Andre partnere

Norges Sildesalgslag (NSS) er Europas største markedsplass for førstehåndsomsetning av pelagiske arter. Sildelaget eies og drives av norske fiskere, og støtter CRISP særlig innenfor utvikling av bærekraftige ringnotfisket, og i forhold til miljømerking og sertifisering av pelagisk fisk.

Norges Råfisklag håndterer viktige nasjonale funksjoner i sjømathandelen sammen med de fem andre fiskesalgslagene i Norge. Organisasjonen spiller også en nasjonal rolle i ressursforvaltningen. Norges Råfisklag organiserer og arrangerer salg av hvitfisk, skalldyr og bløtdyr som blir landet på kysten fra Nordmøre i sør til Finnmark i nord. De økonomiske viktigste artene er torsk, sei, hyse og reker.